ทำเนียบหัวหน้าสถานี


ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ดำรงต่ำแหน่งเมื่อ
1) จ.ส.ต.เนียบ สาเมือง พ.ศ.2510-พ.ศ.2512
2) จ.ส.ต.สมจิตร จันทเวช พ.ศ.2512 - พ.ศ.2518
3) จ.ส.ต.จวบ พาหะมาก พ.ศ.2518 - พ.ศ.2524
4) จ.ส.ต.สำนวน แก้วบัวทอง พ.ศ.2524 - พ.ศ.2529

ตำแหน่งรองสารวัตร ดำรงต่ำแหน่งเมื่อ
1)ร.ต.อ.ประจวบ สิงห์ปลอด พ.ศ.2529-พ.ศ.2530
2)ร.ต.อ.สุริศักดิ์ วิชัยดิษฐ พ.ศ.2530 - พ.ศ.2537
3)ร.ต.อ.ณัฐรุจน์ พวงพันธุ์ศักดิ์ พ.ศ.2537 - พ.ศ.2539

ตำแหน่งสารวัตร ดำรงต่ำแหน่งเมื่อ
1)พ.ต.ต.อานนท์ เดชรักษา พ.ศ.2539 - พ.ศ.2541
2)พ.ต.ท.สมพร ลีลาพีระพงศ์ พ.ศ.2541 - พ.ศ.2544
3)พ.ต.ท.สุริยา รัตนกาญจนพันศ์ พ.ศ.2544 - พ.ศ.2545

ตำแหน่งรองผู้กำกับ ดำรงต่ำแหน่งเมื่อ
1)พ.ต.ท.ถนอมวิทย์ ศรีรงค์ พ.ศ.2545 - พ.ศ.2547
2)พ.ต.ท.ชินวัฒน์ เปรมสง่า พ.ศ.2547 - พ.ศ.2549

ตำแหน่งสารวัตรใหญ่ ดำรงต่ำแหน่งเมื่อ
1)พ.ต.ท.พิมล ทองตะกุก พ.ศ.2549 - พ.ศ.2551
2)พ.ต.ท.ชัยโชค สระทองโน พ.ศ.2551 - พ.ศ.2554

ตำแหน่งผู้กำกับการ่ ดำรงต่ำแหน่งเมื่อ
1)พ.ต.อ.สงคราม วรรณะ พ.ศ.2554 - พ.ศ.2555
2)พ.ต.อ.ประเสริฐ คงยั่งยืน พ.ศ.2555 - พ.ศ.2557
3)พ.ต.อ.นพดล คุ้มภิรมย์ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2557
4)พ.ต.อ.อาทิตย์ เกิดก่อ พ.ศ.2558-ปัจจุบัน


สถานีตำรวจภูธรเสวียด
เลขที่ 053 หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150