สถานีตำรวจภูธรเสวียด


๑.สภาพพื้นที่

๑.๑ ที่ตั้ง


สถานีตำรวภูธรเสวียด ตั้งอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๖๒ ( สายบางน้ำจืด - ตะกุกเหนือ ) ห่างจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ (สายเอเชีย)ประมาณ ๒ กิโลเมตร ที่ตั้งเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนที่ดินราชพัสดุเลขที่ สฎ ๒๑๑ เนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา

๑.๒ พื้นที่รับผิดชอบ


สถานีตำรวจภูธรเสวียด มีพื้นที่รับผิดชอบซึ่งอยู่ในอำนาจการสอบสวน ๒ ตำบล ๑๕ หมู่บ้าน ได้แก่ตำบลเสวียด จำนวน ๙ หมู่บ้านและตำบล ปากฉลุย จำนวน ๖ หมู่บ้าน พื้นที่ประมาณ ๘๙๕ ตารางกิโลเมตร

ตำบลเสวียด มี ๙ หมู่บ้านพื้นที่ประมาณ ๙๒ ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ ๕,๐๗๙ คน แยกเป็น ชาย ๒,๕๒๙ คน หญิง ๒,๕๕๐ คน รายได้โดยเฉลี่ยทั้งตำบลดดยประมาณ ๗๕,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐๐ บาท/คน/ปี เป็นรายได้ที่ได้จากภาคการเกษตรประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี และรายได้จากนอกภาคเกษตรประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ที่มา: โครงการพัฒนาตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ตำบลปากฉลุย มี ๖ หมู่บ้านพื้นที่ประมาณ ๘๐๓ ตารางกิโลเมคร ตำบลปากฉลุย เป็นตำบลที่มีพื้นที่กว้างขว้าง ประมาณ ๔๐ เปอร์เซนต์ ของพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอท่าฉางประชากรประมาณ ๖,๒๖๒ คนเพศชายจำนวน ๓,๒๑๖ คน หญิง ๓,๐๔๖ คน รายได้โดนเฉลี่ยทั้งตำบลประมาณ ๗๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี เป็นรายได้ที่ได้จากภาคเกษตรประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี และรายได้จากนอกเกษตรประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี
(ที่มา : โครงการพัฒนาตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
-ประชากรแฝง มีจำนวนประมาณ ๒,๒๐๐ คน(ที่เป็นเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา ซึ่งเข้ามารับจ้างทำงานในพื้นที่)

๑.๓ สภาพพื้นที่และภูมิประเทศ


ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงเหมาะแก่การเกษตรกรรมได้แก่ ทำยางพารา สวนป่ร์มน้ำมัน สวนกาแฟ สวนผลไม้และไร่นาสวนผสม พื้นที่รับผิดชอบ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

๑.๔ อาชีพ


ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่มีอาชีพด้านเกษตรกรรมได้แก่ทำสวนยางพารา สวนปาร์มน้ำมัน สวนกาแฟ ทำไร่สวนผสม ทำนา และเพาะเห็ดฟางจากทลายปาร์ม นอกจากนี้ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น ค้าขาย รับจ้าง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลเสวียดได้แก่ ไข่เค็ม,ผ้าทอ และเครื่องแกง

ถาพแสดงเขตพื้นทรับผิดชอบ

ปัญหาสำคัญในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเสวียด
เลขที่ 053 หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150