ประวัติความเป็นมา


จากการเล่าของคนเก่าคนแก่เล่าต่อกันมาว่า ตำบลนี้เดิมมีต้นเหยียดใหญ่โตมากขนาด 5 คนโอบ ทำให้คนทั่วไปเรียกว่า บ้านต้นเหยียด ต่อมาตาม พ.ร.บ. จัดตั้งหมู่บ้านตำบลล เรียกชื่อแผลงมาเป็นเสวียด เป็นตำบลเสวียดในปัจจุบัน

สถานีตำรวจภูธรเสวียด

ประวัติ


สถานีตำรวภูธรเสวียด ที่ตั้งเลขที่ 053 หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อสร้างบนที่ราชพัสดุ เลขที่ สฎ 211 มีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินเพื่อใช้สำหรับเป็นที่ตั้งสถานีตำรวจ จากนายห้วง โภคภิรมณ์ อดีตกำนันตำบลเสวียด เพื่อไว้เป็นประโยชน์ในราชการตำรวจ ด้วยเงินงบประมาณสมทบทุนจากองค์การบริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐอเมริกา ( ยูซ่อม )เดิมใช้เป็นที่พักสายตำรวจตำบลเสวียด ในการปกครองบังคับบัญชาของสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าฉาง

สภ.เสวียด รับผิดชอบพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลเสวียด และ ตำบลปากฉลุย ต่อมาทางราชการเห็นว่าพื้นที่ตำบลเสวียดและตำบลปากฉลุยพัฒนาเจริญขึ้น ประกอบกับมีเขตพื้นที่กว้างขวาง ดังนั้นเพื่อให้การบริการประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเพื่อประโยชน์ด้านการปกครองบังคับบัญชา ใน พ.ศ. 2509 จึงได้รับการยกฐานะจากที่พักสายตรวจตำบลขึ้นเป็น สถานีตำรวจภูธรตำบลเสวียด ที่มีนายตำรวจระดับรองสารวัตร เป็นหัวหน้าสถานีมีอัตราอนุญาตกำลังพล ชั้นสัญญาบัตร 2 อัตรา ชั้นประทวน และ พลตำรวจ 32 อัตรา

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2539 ได้ยกฐานะให้มีอำนาจสอบสวน มีอัตรากำลังพลชั้นสัญญาบัตร 6 อัตรา ชั้นประทวนและพลตำรวจ 61 อัตรา มีนายตำราวจระดับสารวัตร เป็นหัวหน้าสถานี

กระทั่งเมื่อวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ได้ยกฐานะอีกครั้ง ให้ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองผู้กำกับการ เป็นหัวหน้าสถานี มีอัตราอนุญาตกำลังพล ชั้นสัญญาบัตร 9 อัตรา ชั้นประทวน และพลตำรวจ 61 อัตรา

จนถึงปี พ.ศ. 2551 สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการเปลี่ยนชื่อเรียกตำแหน่งหังหน้าสถานี เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง "สารวัตรใหญ่" ปัจจุบันนี้สถานีตำรวจภูธรเสวียด มีอัตราอนุญาตกำลังพลชั้นสัญญาบัตร 17 อัตรา ชั้นประทวนและพลตำรวจ 57 อัตรา

กระทั่งเมื่อวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้ยกฐานะอีกครั้ง ให้ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับให้มี ผู้กำกับการ เป็นหัวหน้าสถานี มีอัตราอนุญาตกำลังพล ชั้นสัญญาบัตร 17 อัตรา ชั้นประทวนและพลตำรวจ 57 อัตรา

ในปี 2552 ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.เสวียด พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง จำนวนเงิน 8,000,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2553


สถานีตำรวจภูธรเสวียด
เลขที่ 053 หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150